Home > zo werken wij

Zo werken wij:
“In alle lagen IN de situatie”

Samen met u maken we dat de school er zelf sterker van wordt. En werken wij aan groei en ontwikkeling op alle niveaus. Met betekenisvolle opbrengsten als resultaat.

Wij zetten ons in om de vitale kern van de mensen in de organisatie aan te boren. Daaruit ontstaat ruimte om te leren. Het vrijmaken van hulpbronnen, faciliteren van persoonlijke kracht en kwaliteiten van mensen geeft opbrengst en werkelijke ontwikkeling. Bijdrage aan wat mensen weten, voelen en willen, brengt nieuwe inzichten en nieuwe kracht voort: VeerKracht. Hierdoor ontstaat verbinding in alle lagen van de organisatie.

Van vast naar vloeiend naar vanzelf.

Perspectieven

COACHEND INNOVEREN

VeerKrachtGroep zorgt door een coachende maatwerkaanpak voor ontwikkeling, verbetering en vernieuwing in uw organisatie. Persoonlijk meesterschap, duurzame ontwikkeling en implementatie staan voorop. We bouwen samen aan een krachtige leeromgeving voor individueel en organisatieleren. Op de werkplek, in de situatie, terwijl u bezig bent. VeerkrachtGroep zet het KERN © coachingsrepertoire in: uniek in aanpak en werkvormen, gevuld vanuit verschillende coachingsmethodieken. Deze diversiteit in aanpak zorgt voor afstemming in de aanpak.

BETEKENISVOL

Betekenisvol een andere weg bewandelen richting opbrengsten. Betekenisvolle opbrengsten realiseren die beklijven. Betekenisvol onderwijs als hefboom voor Passend Onderwijs. VeerKrachtGroep geeft een krachtige impuls tot denken, verbanden leggen en intrinsiek leren. Voor kinderen, alle onderwijsprofessionals en zij die daaraan leidinggeven. Zodat enthousiasme en betrokkenheid groeien , de differentiatiekracht toeneemt en er planmatig gewerkt wordt vanuit een levend groepsplan. Door een verandering van ieders basishouding het beste uit je team en uit je groep halen.

DE ANDER

VeerKrachtGroep zet in op slimmer worden door samen doen, omdat samen leren meer dan leuk is. Wilt u werken aan blijvende verandering en zoekt u naar vormkracht om leidinggevenden, leraren en leerlingen gezamenlijk actief aan de slag te laten gaan met de organisatiedoelen en de maatschappelijke opdracht? Zet dan bijvoorbeeld in op coöperatief leren in alle lagen binnen uw organisatie. Als iedereen actief is ontstaat doorwerking, innoveert u met impact. Ontwikkel al doende samen de vaardigheden, zodat de gezamenlijke inspanning verrassend meer oplevert dan vooraf gedacht.

MOTIVATIE

Iedereen (leidinggevenden, leraren, leerlingen) kan eigenaar zijn van zijn of haar eigen leerproces. Door te durven excelleren, door enthousiast te werken aan de plannen wordt een boost geven aan de ambitie, aan ieders ambitie. VeerKrachtGroep heeft direct kwalitatieve feedback geven in de situatie, terwijl je aan het werken en leren bent tot speerpunt gemaakt van haar begeleidingsaanpak. We zetten in op de factor motivatie zodat binnen de veranderings-en leerprocessen iedereen “elkaar kan optillen”, maar ook op een positieve manier leert ‘opschudden’. Dit genereert energie en verdieping op de werkplek en in het leren.

ZELF

Voor VeerKrachtGroep is bij alles de kernvraag: is het leerbevorderend? Met bezieling aan je opdracht, je vak staan en voortdurend daartoe uitgedaagd worden. We werken met u samen aan een kanteling naar een lerende cultuur. Om dit te kunnen blijven doen heeft ieder mens veerkracht en inspiratie nodig. Ook bij de dagelijkse bezigheden. We zijn er samen met u op uit om flow te leren ervaren, zodat u schijnbaar moeiteloos maximaal mogelijkheden kunt scheppen. We zetten in op kwaliteit van aandacht, echte interesse en shiny eyes.

LEVENDE VISIE

Zien we nog het buitengewone in de gewone situatie? Om mensen dingen te laten doen waar zij goed in zijn, is op zich al een kunst. Om mensen dingen te laten doen waar zij minder goed in zijn vraagt om wijze bestuurders, leidinggevenden en leraren die ontwikkeling bevorderen door van nabij voeling te houden. Dit vraagt om een doorleefde cyclus van planmatig werken, om een levende visie, herkenbaar in de praktijk en om leidinggevenden die zich oefenen in ontvankelijkheid. Eigenaarschap vraagt om lerenden die weer hun eigen oplossingen zien en realiseren. En om ruimte voor leren. Leidinggeven is regie voeren op deze ruimte, door kwalitatieve processturing vanuit doelen en door vanuit contact te leiden.

“Voor regie op je eigen ontwikkeling.”

Het is maar hoe je het bekijkt

Veerkrachtgroep_dauwdruppel

De dauwdruppel en de zeven kleuren

Een oosterse oude leermeester ging eens met zeven leerlingen, terwijl de dauw nog over het land lag, een ochtendwandeling maken. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de oude de meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo om de dauwdruppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. “Rood” zei de eerste. “Oranje” zei de tweede, “Geel” zei de derde. De vierde zei: “Groen”. de vijfde zei: “Blauw” de zesde zei: “Indigo” en de zevende zei: “Violet “. Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allen zeker waren van hun gelijk, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester ze enige keren van plaats wisselen en heel langzaam drong liet tot hen door dat ze ondanks de verschillen van hun waarnemingen toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat er zo enige tijd verstreken was liet de oude meester ze hun oorspronkelijke plaats weer innemen maar omdat de zon niet meer op dezelfde plaats stond kaatsten nu weer andere kleuren terug van de dauwdruppel. En de grote meester sprak: “Hoe U de waarheid ziet hangt af van de plaats en de tijd die U in het leven inneemt U zag zo even een deel van het licht en zag dat aan voor de volle waarheid. Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft alle waarheden nodig, want allen tezamen, vormen ze het werkelijke spectrum van het licht als geheel; de volle waarheid. Tot gij zelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kan waarnemen zal ieder afhankelijk van zijn situatie, een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien. Wees daarom niet alleen maar tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt gij uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.

We vragen ons bij alles af:
Is het leerbevorderend?

  • Betekenisvol
  • Activerend
  • Afgestemd op onderwijsbehoeften
  • Opbrengstgericht
  • Vanuit hoge verwachtingen

Copyright © 2015 VeerkrachtGroep ~ Creatie www.fierenfaam.nl ~ Powered by GrafiSIS